Home > Admission

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOA TRUNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016

TR??NG ??I H?C S? PH?M HOA TRUNG

TUY?N SINH N?M H?C 2016

 

M?C L?C

 

Gi?i thi?u v? tr??ng ................................................................

H?c vi?n và chuyên ngành......... .............................................

H?c phí......................................................................................

??ng ky nh?p h?c... ................................................................

H?c b?ng................... ...................... ...................... ................

Khóa h?c ng?n h?n.................. ............ ......... ......................

Liên h?............................. ......... ......... ......... ......... ..............

  


Gi?i thi?u v? tr??ng

 

Tr??ng ??i h?c S? ph?m Hoa Trung (CCNU) n?m ? thành ph? V? Hán, t?nh H? B?c. ???c thành l?p vào n?m 1903, là m?t tr??ng ??i h?c s? ph?m tr?ng ?i?m thu?c d? án 211 tr?c thu?c d??i s? qu?n ly c?a B? Giáo d?c Trung Qu?c.

Tr??ng bao g?m 25 h?c vi?n, h?n 60 trung tam nghiên c?u. Chiêu sinh 59 ch??ng trình c? nhan, 184 ch??ng trình th?c s? và 94 ch??ng trình ti?n s?. ??n nay tr??ng ti?p nh?n h?n 30.000 sinh viên. Trong ?ó h?n 8.000 nghiên c?u sinh.

 

??i h?c S? ph?m Hoa Trung là m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c Trung Qu?c ??u tiên nh?n sinh viên qu?c t? b?t ??u t? n?m 1965. Tr??ng ??i h?c s? ph?m Hoa Trung còn là tr??ng ??i h?c ???c phép xét tuy?n h?c b?ng Chính ph? Trung Qu?c. Là m?t trong nh?ng tr??ng tr?ng ?i?m ?ào t?o ng?n ng? cho sinh viên n??c ngoài. ???c Nhà n??c trao t?ng ??n v? ?ào t?o Hoa v?n c?p qu?c gia. Tr??ng ?? thi?t l?p m?i quan h? h?p tác cùng v?i h?n 100 tr??ng ??i h?c c?a M?, ??c, Nh?t B?n, Nga, Pháp,... và 70 qu?c gia khác. N?m 2015 tr??ng ?? ti?p nh?n h?n 2.800 sinh viên qu?c t? ??n t? h?n 100 qu?c gia và vùng l?nh th?.

 

Chào m?ng b?n ??n v?i tr??ng ??i H?c S? Ph?m Hoa Trung!


H?c vi?n và chuyên ngành

 

H?c vi?n

Ch??ng trình

??o t?o

Ch??ng trình ti?ng trung

Tr??ng trình ti?ng anh

H?c vi?n giao l?u v?n hóa qu?c t?

??i h?c

Ng?n ng? TrungTi?ng trung th??ng m?i

Kh?ng

Th?c s?

Giáo d?c qu?c t? ti?ng Trung

kh?ng

Ti?n tu

Ng?n ng? Trung

Kh?ng

H?c vi?n qu?n ly th?ng tin

??i h?c

Qu?n ly h? th?ng th?ng tin, qu?n ly ?i?n t?, qu?n ly tài nguyên th?ng tin.

Kh?ng

Th?c s?

Tình báo h?c, Qu?n ly c?ng trình khoa h?c, Qu?n ly doanh nghi?p, Th? vi?n h?c, T?p tin h?c, V?n chuy?n, Qu?n ly th? m?c

Tình báo h?c, Th? vi?n h?c, V?n chuy?n, Qu?n ly c?ng trình khoa h?c.

Ti?n s?

Qu?n ly c?ng trình khoa h?c, Tình báo h?c

Qu?n ly c?ng trình khoa h?c, Tình báo h?c

H?c vi?n th? d?c

 

??i h?c

Giáo d?c th? ch?t, Hu?n luy?n v?n ??ng

Kh?ng

Th?c s?

Th? d?c x? h?i nhan v?n, Khoa h?c v?n ??ng con ng??i, Giáo d?c b?i d??ng th? ch?t, Th? d?c truy?n th?ng dan t?c.

Kh?ng

Ti?n s?

Th? d?c x? h?i nhan v?n, Giáo d?c b?i d??ng th? ch?t, Th? d?c truy?n th?ng dan t?c

Th? d?c x? h?i nhan v?n, Giáo d?c b?i d??ng th? ch?t

H?c vi?n x? h?i

??i h?c

X? h?i h?c, C?ng tác x? h?i

Kh?ng

Th?c s?

X? h?i h?c, C?ng tác x? h?i

X? h?i h?c, C?ng tác x? h?i

Ti?n s?

X? h?i h?c

X? h?i h?c

H?c vi?n khoa h?c sinh v?t

 

??i h?c

Sinh v?t h?c, K? thu?t sinh v?t

Kh?ng

Th?c s?

Hóa h?c sinh v?t và ph?n t? sinh v?t h?c

Hóa h?c sinh v?t và ph?n t? sinh v?t h?c

Ti?n s?

Th?c v?t h?c, ??ng v?t h?c

Th?c v?t h?c, ??ng v?t h?c

H?c vi?n tam ly

 

??i h?c

Tam ly h?c

Kh?ng

Th?c s?

Tam ly h?c c? b?n, Tam ly phát tri?n giáo d?c, Tam ly h?c ?ng d?ng.

Tam ly h?c c? b?n, Tam ly phát tri?n giáo d?c, Tam ly h?c ?ng d?ng.

Ti?n s?

Tam ly h?c c? b?n, Tam ly phát tri?n giáo d?c

Tam ly h?c c? b?n, Tam ly phát tri?n giáo d?c

H?c vi?n hóa h?c

 

??i h?c

Kh?ng

Kh?ng

Th?c s?

Hóa v? c?, Phan tích hóa h?c, Hóa h?u c?, Hóa h?c v?t ly, phan t? hóa h?c và v?t ly.

Hóa v? c?, Phan tích hóa h?c, Hóa h?u c?, Hóa h?c v?t ly, phan t? hóa h?c và v?t ly.

Ti?n s?

Kh?ng

Kh?ng

H?c vi?n toán h?c và th?ng kê

 

??i h?c

Toán h?c và toán h?c ?ng d?ng

Kh?ng

Th?c s?

Toán c? b?n, Toán h?c ?ng d?ng, Toán ly lu?n th?ng kê, Ly lu?n toán h?c kh?ng ch?, k? toán s? h?c.

Toán c? b?n, Toán h?c ?ng d?ng, Toán ly lu?n th?ng kê, Ly lu?n toán h?c kh?ng ch?, k? toán s? h?c.

Ti?n s?

Toán c? b?n, Toán h?c ?ng d?ng, Ly lu?n toán h?c kh?ng ch?, Nguyên ly th?ng kê.

Toán c? b?n, Toán h?c ?ng d?ng, Ly lu?n toán h?c kh?ng ch?, Nguyên ly th?ng kê.

H?c vi?n kinh t? và qu?n tr? kinh doanh

 

??i h?c

Th??ng m?i qu?c t?, Qu?n tr? kinh doanh, qu?n ly kinh doanh b?t ??ng s?n, K? toán tài v?.

Kh?ng

Th?c s?

Th??ng m?i qu?c t?, Qu?n tr? kinh doanh, Kinh t? h?c ph??ng tay, Kinh t? qu?c t?, Kinh t? chính tr?, L?ch s? t? t??ng kinh t? h?c, Kinh t? tài nguyên và m?i tr??ng, Kinh t? khu v?c, kinh t? s?n nghi?p, Kinh t? s? l??ng, Qu?n ly doanh nghi?p, Qu?n ly ??t ?ai.

Qu?n tr? kinh doanh

Ti?n s?

Kh?ng

Kh?ng

H?c vi?n m? thu?t

 

??i h?c

M? thu?t, Ho?t hình, H?i h?a, Thi?t k? chuy?n ??ng, Thi?t k? m?i tr??ng.

Kh?ng

Th?c s?

M? thu?t, thi?t k?, Th?c s? ngh? thu?t

Kh?ng

Ti?n s?

Kh?ng

Kh?ng

H?c vi?n tin h?c

??i h?c

Khoa h?c k? thu?t tin h?c

K? thu?t th?ng tin tin h?c

Th?c s?

Khoa h?c k? thu?t tin h?c, ph?n m?m tin h?c

Kh?ng

Ti?n s?

Kh?ng

Kh?ng

Vi?n nghiên c?u chính tr?

 

??i h?c

Kh?ng

Kh?ng

Th?c s?

Quan h? qu?c t?, Chính tr? qu?c t?, Ngo?i giao h?c, Ly lu?n chính tr?, Ch? ?? chính tr? Trung Qu?c, Ch? ngh?a c?ng s?n qu?c t? và ch? ngh?a khoa h?c x? h?i, Chính tr? x? h?i, Chính tr? kinh t?, Chính ph? ??a ph??ng h?c, Nghiên c?u ch? ngh?a Mác-Leenin Trung Qu?c, Nghiên c?u ch? ngh?a Mác- Leenin n??c ngoài, Hi?n pháp và pháp lu?t, Ch? ?? kh?o thí qu?c gia.

Quan h? qu?c t?, , Chính tr? quóc t?, Ngo?i giao h?c

Ti?n s?

Quan h? qu?c t?, Chính tr? qu?c t?, Ngo?i giao h?c, Ly lu?n chính tr?, Ch? ?? chính tr? Trung Qu?c, Ch? ngh?a c?ng s?n qu?c t? và ch? ngh?a khoa h?c x? h?i, Chính tr? x? h?i, Chính tr? kinh t?, Chính ph? ??a ph??ng h?c, Nghiên c?u ch? ngh?a Mác-Leenin Trung Qu?c, Nghiên c?u ch? ngh?a Mác- Leenin n??c ngoài, Hi?n pháp và pháp lu?t, Ch? ?? kh?o thí qu?c gia.

Quan h? qu?c t?, , Chính tr? quóc t?, Ngo?i giao h?c

H?c vi?n am nh?c

 

??i h?c

?m nh?c ?m nh?c bi?u di?n

Kh?ng

Th?c s?

?m nh?c

Kh?ng

Ti?n s?

Kh?ng

Kh?ng

H?c vi?n ngo?i ng?

??i h?c

Ti?ng Anh, Ti?ng Anh phiên d?ch, ti?ng Nh?t, Ti?ng Pháp, Ti?ng Nga, Ti?ng Hàn

Kh?ng

Th?c s?

Giáo d?c Anh ng?, Ng?n ng? Anh, Ti?ng Pháp, Ng?n ng? Nh?t, Ti?ng Nga, Ti?ng Hàn

Giáo d?c Anh ng?, Ng?n ng? Anh

Ti?n s?

Ng?n ng? Anh, Ng?n ng? Nh?t, Ti?ng Nga, Ti?ng Hàn

Ng?n ng? Anh

H?c vi?n khoa h?c v?t ly và k? thu?t

 

??i h?c

V?t ly, th?ng tin ?i?n t?, ?i?n tín

Kh?ng

Th?c s?

Ly lu?n v?t ly, v?t ly nguyên t? h?t, V?t ly nguyên t? và phan t?, Quang h?c, V?t ly v? tuy?n ?i?n, V?t ly thiên th?, V?t ly hóa h?c, V?t ly ?i?n t? h?c, h? th?ng ???ng ?i?n, Vi ?i?n t?, H? th?ng ?i?n t?, c?ng trình ?i?n t? th?ng tin

Ly lu?n v?t ly, v?t ly nguyên t? h?t, V?t ly nguyên t? và phan t?, Quang h?c, V?t ly v? tuy?n ?i?n, V?t ly thiên th?, V?t ly hóa h?c, V?t ly ?i?n t? h?c, h? th?ng ???ng ?i?n, Vi ?i?n t?, H? th?ng ?i?n t?, c?ng trình ?i?n t? th?ng tin

Ti?n s?

  Ly lu?n v?t ly, v?t ly nguyên t? h?t, V?t ly nguyên t? và phan t?, Quang h?c, V?t ly v? tuy?n ?i?n, V?t ly thiên th?

Ly lu?n v?t ly, v?t ly nguyên t? h?t, V?t ly nguyên t? và phan t?, Quang h?c, V?t ly v? tuy?n ?i?n, V?t ly thiên th?

H?c vi?n ?? th? và khoa h?c m?i tr??ng

??i h?c

Khoa h?c ??a ly, ??a ly t? nhiên và tài nguyên m?i tr??ng, Quy ho?ch ??a ly và ?? th?, khoa h?c th?ng tin ??a ly, Qu?n tr? du l?ch

Kh?ng

Th?c s?

Qu?n tr? du l?ch, Qu?n ly tài nguyên ??t ?ai, ??a ly

Kh?ng

Ti?n s?

??a ly nhan v?n h?c

Kh?ng

H?c vi?n v?n h?c

 

??i h?c

V?n h?c Hán ng?, Ng?n ng? Trung

Kh?ng

Th?c s?

V?n h?c ngh? thu?t, Ng?n ng? và ng?n ng? h?c ?ng d?ng, V?n h?c hán ng?, V?n hi?n c? ?i?n Trung Qu?c, V?n h?c c? ??i Trung Qu?c, V?n h?c hi?n ??i Trung Qu?c, ??i chi?u v?n h?c và v?n h?c th? gi?i, V?n h?c dan gian, Hán ng? ??i ngo?i.

Kh?ng

Ti?n s?

V?n h?c ngh? thu?t, Ng?n ng? và ng?n ng? h?c ?ng d?ng, V?n h?c hán ng?, V?n hi?n c? ?i?n Trung Qu?c, V?n h?c c? ??i Trung Qu?c, V?n h?c hi?n ??i Trung Qu?c, ??i chi?u v?n h?c và v?n h?c th? gi?i, V?n h?c dan gian

 

Kh?ng

H?c  vi?n ch? ngh?a Mác-Lê nin

 

??i h?c

Chính tr? qu?c t?

Kh?ng

Th?c s?

Tri?t h?c ch? ngh?a Mác-Lênin, Tri?t h?c n??c ngoài, Logic h?c, Ly lu?n h?c, Tri?t h?c khoa h?c k? thu?t, Chính tr? qu?c t?.

Kh?ng

Ti?n s?

Tri?t h?c ch? ngh?a Mác-Lênin

Kh?ng

H?c vi?n giáo d?c

??i h?c

Giáo d?c h?cGiáo d?c m?m non, Giáo d?c ??c bi?t

Kh?ng

Th?c s?

Nguyên ly giáo d?c h?c, Giáo d?c m?m non, giáo d?c ??c bi?t, Giáo d?c so sánh, Qu?n ly kinh t? giáo d?c, Giáo d?c x? h?i, L?ch s? giáo d?c, Ly lu?n giáo d?c.

Ly lu?n giáo d?c, Nguyên ly giáo d?c, Giáo d?c ??c bi?t, Qu?n ly kinh t? giáo d?c.

Ti?n s?

Nguyên ly giáo d?c h?c, Giáo d?c m?m non, giáo d?c ??c bi?t, Giáo d?c so sánh, Qu?n ly kinh t? giáo d?c, Giáo d?c x? h?i, L?ch s? giáo d?c, Ly lu?n giáo d?c.

Ly lu?n giáo d?c, Nguyên ly giáo d?c, Giáo d?c ??c bi?t, Qu?n ly kinh t? giáo d?c.

H?c vi?n giáo d?c th?ng tin k? thu?t

??i h?c

Giáo d?c k? thu?t

Kh?ng

Th?c s?

Giáo d?c k? thu?t

Kh?ng

H?c vi?n truy?n th?ng

??i h?c

Truy?n th?ng h?cTuyên truy?n truy?n hình.

Kh?ng

Th?c s?

Truy?n th?ng h?cTuyên truy?n h?c

Kh?ng

H?c vi?n Lu?t

??i h?c

Pháp lu?t

Kh?ng

Th?c s?

Hi?n pháp và Lu?t hành chính, Lu?t dan s? và th??ng m?i, Lu?t t? t?ng, Lu?t kinh t?.

Kh?ng

H?c vi?n l?ch s? v?n hóa

??i h?c

L?ch s? h?c, Di s?n v?n hóa và s?n nghi?p v?n hóa

Kh?ng

Th?c s?

L?ch s? Trung Qu?c, L?ch s? Th? gi?i

Kh?ng

Ti?n s?

L?ch s? Trung Qu?c, L?ch s? Th? gi?i

Kh?ng

 


H?C PHí

 

??n v?Nhan dan t?

 

H?ng m?c

 

 

Ch??ng trình ti?ng Trung

 

Ch??ng trình ??o t?o

Nhóm ngành x? h?i

Nhóm ngành khoa h?c

?m nh?c, M? thu?t và th? d?c

??i h?c

18000NDT/n?m

20000 NDT/n?m

22000 NDT/n?m

Th?c s?

22000 NDT/n?m

28000 NDT/n?m

28000 NDT/n?m

Ti?n s?

28000 NDT/n?m

36000 NDT/n?m

36000 NDT/n?m

Ti?n tu ph? th?ng

18000 NDT/n?m

20000 NDT/n?m

 

Ti?n tu cao c?p

22000 NDT/n?m

28000 NDT/n?m

 

Ti?n tu ng?n ng?

17000 NDT/n?m

 

 

D? b?

24000 NDT/n?m

 

 

 

 

 

 

Ch??ng trình ti?ng anh

 

 

??i h?c

22000 NDT/n?m

24000 NDT/n?m

 

Th?c s?

28000 NDT/n?m

34000 NDT/n?m

 

Ti?n s?

32000 NDT/n?m

39000 NDT/n?m

 

Ti?n tu sinh

28000 NDT/n?m

36000 NDT/n?m

 

 

 

Chi phí ?

 

Phòng ??n

Phòng ??i

Thi?t b?

 

Ky túc xá tr??ng

1200 NDT /tháng/ng??i

900 NDT /tháng/ng??i

Máy ?i?u hòa, ti vi, cáp m?ng,phòng v? sinh, ?i?n tho?i, nhà ?n, máy gi?t c?ng c?ng

Phòng ba ng??i

Phòng b?n ng??i

600 NDT /tháng/ng??i

450 NDT /tháng/ng??i

Ngoài tr??ng

1000-1500 NDT /tháng/ng??i

B?o hi?m y t?

800 NDT/n?m

 

Ghi chú

1. Phí ghi danh 300 NDT

2. Sinh viên b?t bu?c ?óng b?o hi?m y t?.

3. Sinh viên chi tr? phí ?i?n, n??c, m?ng internet

4. N?u sinh viên kh?ng ? ky túc xá tr??ng ph?i ??ng ky ? phòng qu?n ly sinh viên qu?c t?.

 


??NG KY NH?P H?C

 

1. ??ng ky tr?c tuy?n: http://isao.ccnu.edu.cn.

 

2. N?p h? s?

 

Ch??ng trình h?c

H? s? bao g?m:

??i h?c

Th?c s?

Ti?n s?

1. b?ng t?t nghi?p (c?ng ch?ng)

2. B?ng ?i?m (c?ng ch?ng)

3. K? hoach h?c t?p

4. Hai th? gi?i thi?u (Yêu c?u Th?c s? và Ti?n s?)

5. H? chi?u (photo)

6. Hình th? b?n ?i?n t?20-80K,ph?ng n?n xanh

Ti?n tu ti?ng Trung

1. H? chi?u (photo)

2. Hình th? b?n ?i?n t?20-80K,ph?ng n?n xanh

3. Sinh viên Chau Phi yêu c?u b?ng t?t nghi?p

Ti?n tu ph? th?ng

1. b?ng t?t nghi?p (c?ng ch?ng)

2. B?ng ?i?m (c?ng ch?ng)

3. K? hoach h?c t?p

4. H? chi?u (photo)

5. Hình th? b?n ?i?n t?20-80K,ph?ng n?n xanh

 

 

Ghi chú: Ch??ng trình ?ào t?o ti?ng anh yêu c?u toefl, toeic (ho?c b?ng c?p t??ng ???ng)


H?C B?NG

 

1. H?c b?ng Chính ph? Trung Qu?c30 su?t

??i t??ngTh?c s?, ti?n s?

H?c b?ng bao g?m: H?c phí, ky túc xá, sinh ho?t phí, b?o hi?m y t?.

(Sinh ho?t phí th?c s?: 3000NDT/tháng. Ti?n s? 3500NDT/tháng)

H??ng d?n ??ng ky :

Vi?n giao l?u v?n hóa qu?c t? tr??ng ??i h?c S? Ph?m Hoa Trung.

??ng ky tr?c tuy?n trên website ?y ban h?c b?ng Chính ph? Trung Qu?c : www.csc.edu.cn/laihua

M? tr??ng : 10511

 

2.H?c b?ng giao l?u v?n hóa Trung-M? (5 su?t)

??i t??ng??i h?c,Th?c s?, ti?n s?

H?c b?ng bao g?m: H?c phí, ky túc xá, sinh ho?t phí, b?o hi?m y t?.

(Sinh ho?t phí ??i h?c: 2500NDT/tháng, th?c s?: 3000NDT/tháng, Ti?n s? 3500NDT/tháng)

H??ng d?n ??ng ky :

Vi?n giao l?u v?n hóa qu?c t? tr??ng ??i h?c S? Ph?m Hoa Trung.

??ng ky tr?c tuy?n trên website ?y ban h?c b?ng Chính ph? Trung Qu?c : www.csc.edu.cn/laihua

M? tr??ng : 10511

 

3. H?c b?ng Kh?ng T?

??i t??ngTh?c s? giáo d?c Hán ng? (10 su?t), h?c ti?n tu (30 su?t).

H?c b?ng bao g?m: H?c phí, ky túc xá, sinh ho?t phí, b?o hi?m y t?.

(Sinh ho?t phí Th?c s? giáo d?c Hán ng? 3000 NDT/tháng, ti?n tu 2500 NDT/tháng)

H??ng d?n ??ng ky :

Vi?n giao l?u v?n hóa qu?c t? tr??ng ??i h?c S? Ph?m Hoa Trung.

Chi ti?t xem trên wbsite : http://cis.chinese.cn

 

4. H?c b?ng sinh viên ?u tú tr??ng ??i h?c s? ph?m Hoa Trung (100 su?t)             

??i t??ng: ??i h?c (75 su?t), Th?c s? (20 su?t), Ti?n s? (5 su?t)

H?c b?ng g?m: Toàn b?ng (5 su?t), bán b?ng (20 su?t), Còn l?i mi?n gi?m h?c phí t? 2000-8000NDT.

 

5. H?c b?ng cho t?ng qu?c gia c?a tr??ng ??i h?c S? Ph?m Hoa Trung (100 su?t)

 

??i t??ng: Sinh viên các n??c nh? Malaysia, Vi?t nam, ?n ??, Th? Nh? K?,...

H?c b?ng g?m: Toàn b?ng (10 su?t), bán b?ng (20 su?t), Còn l?i mi?n gi?m h?c phí t? 2000-8000NDT (70 su?t)

 

L?u y:

1. H?c b?ng m?c 1 và 2 do ?y ban h?c b?ng Chính ph? Trung Qu?c xét tuy?n, m?i n?m m?t l?n.

2. H?c b?ng m?c 3 do H?c vi?n Kh?ng T? xét tuy?n, m?i n?m m?t l?n.

3. Nh?ng h?c b?ng còn l?i do Tr??ng ??i h?c S? ph?m Hoa Trung xét tuy?n, m?i n?m m?t l?n.

4. Nh?ng h?c b?ng nêu trên ch? dành cho tan sinh viên (Nh?ng sinh viên ?ang theo h?c t?i tr??ng kh?ng ???c xét tuy?n)

5. M?i chi ti?t liên h? Vi?n giao l?u van hóa qu?c t? Tr??ng ??i h?c S? Ph?m Hoa Trung.

 


KHóA H?C NG?N H?N

1. Gi?i thi?u l?p h?c

 

Tên khóa h?c

N?i dung khóa h?c

Yêu c?u

荆楚文化营

Khóa h?c v?n hóa Kinh S?

Kinh S? là vùng ??t có l?ch s? v?n hóa lau dài. L?p h?c ch? y?u ?? c?p ??n v?n hóa Tam Qu?c và v?n hóa n??c S? và nh?ng tác gi? v?n h?c b?n ??a. Du l?ch Thành ph? V? Hán, tham gia các ho?t ??ng giao l?u v?n hóa, v?n hóa l? h?i vùng b?n ??a

1. Tu?i 18-60 qu?c t?ch n??c ngoài

2. Trình ?? THPT tr? lên

Khóa h?c b?i d??ng ti?ng hoa

Khóa h?c bao g?m ng? am ti?ng hán, Ng? pháp, vi?t v?n, k? thu?t gi?ng d?y, ph??ng pháp chu?n b? giáo án,... Khóa h?c ch? y?u nang cao kh? n?ng gi?ng d?y ti?ng Hán, hi?u bi?t sau thêm v? v?n hóa truy?n th?ng và con ng??i Trung Qu?c hi?n ??i.

1. Tu?i 22 tr? lên, giáo viên gi?ng d?y ti?ng Trung, s?c kh?e t?t

2. Trình ?? THPT tr? lên

Khóa h?c tr?i nghi?m v?n hóa dành cho thi?u niên Hoa Ki?u

Khóa h?c dành cho nh?ng ??ng bào Hoa ki?u ?ang sinh s?ng t?i n??c ngoài có c? h?i tìm hi?u v? v?n hóa Trung Qu?c th?ng qua các bu?i to?n ?àm v? l?ch s? v?n hóa.

1. Hoa Ki?u ?ang s?ng t?i n??c ngoài

2. Tu?i 12 tr? lên, có ng??i than ?i theo

Khóa tham quan du l?ch v?n hóa thánh ph? V? Hán

Th?ng qua nh?ng bu?i tham quan doanh nghi?p, t?a ?àm kinh t? chính tr?, khóa h?c ti?ng Trung, tìm hi?u v?n hóa giúp h?c viên hi?u r? h?n v? tình hình phát tri?n kinh t? thành ph? V? hán và Trung Qu?c,

1. Tu?i 18-60, Qu?c t?ch n??c ngoài, s?c kh?e t?t

2. Trình ?? THPT tr? lên

Khóa h?c v?n hóa ng?n ng? Trung

Khóa h?c th?ng qua bu?i t?a ?àm, giao l?u v?n hóa, các bài gi?ng ??c s?c giúp h?c viên có m?t m?i tr??ng h?c t?t ti?ng Trung. ??ng th?i hi?u bi?t thêm v? v?n hóa Trung Qu?c

1. Tu?i 18-60, Qu?c t?ch n??c ngoài, s?c kh?e t?t

2. Trình ?? THPT tr? lên

 

2. H? s?

1) M?u ??ng ky

2) Photo b?ng t?t nghi?p THPT ho?c b?ng ??i h?c

3) Photo h? chi?u

4) 2 t?m hình 3x4

 

 

1. H?c phí

1) Phí ghi danh 300 NDT

2) H?c phí 2 tu?n: 7500 NDT bao g?m tài li?u, ky túc xá, tham quan, giao th?ng ?i l?i.

3) Ch??ng trình h?c 3 tu?n bao g?m các bu?i h?c và tham quan núi V? ?ang, Xích Bích và các bu?i giao l?u v?n hóa, to?n ?àm. H?c phí 8000NDT

4) Ch? ?: ky túc xá tr??ng ??i h?c S? Ph?m Hoa Trung.

5) 15 h?c viên tr? lên x?p l?p

 


LIêN H?

 

H?c vi?n giao l?u v?n hóa Qu?c t? Tr??ng ??i h?c S? Ph?m Hoa Trung

S? 152 ???ng Luoyu, Thành ph? V? Hán, t?nh H? B?c, Trung Qu?c

?i?n tho?i: +86-27-67865209/67865607

Fax: +86-27-67863760/67866427

Email: cice@mail.ccnu.edu.cn

Website: http://cice.ccnu.edu.cn

??ng ky tr?c tuy?n: http://isao.ccnu.edu.cn

View on mobile