Home > Admission

CCNU Қабылдау бағдарламасы

Орталы? ?ытай педагогикалы? университет? (CCNU)  1903 жылы ??рыл?ан ж?не 1982 жылдан  CCNU деп  атын ?згерткен.   Алды??ы ?атарлы, беделд? университет рет?нде ??лтты?  211 к?псалалы жоба? т?з?м?не енген.  Вухан ?аласында орналас?ан, то?ыз жолды? торабында,  О?т?ст?к к?л?н?? жа?асында  Кьюзи тауыны? етег?нде  Кампусы бар.

?аз?рг? та?да  университетте  24 факультет (б?л?м)  60-тан аса ?ылыми институттар (орталы?тар) бар.  54 бакалаврлы?,  94 PhD докторлы?   ж?не 184 магистрл?к  маманды??а дайындайды. CCNU  шетелдерден де студенттер ?абылдайды.  ?аз?р 30000 астам студент б?л?м алуда,  оны? ?ш?нде 8000 бакалавр,  1600-ге жуы? шетелд?к студенттер.

Е? ал?аш?ы шетелд?к студенттерд? мемлекетт?к грант нег?з?нде  ?абылда?ан  б?рден б?р университет. Мемлекетт?к ке?ест?? ?олдауымен ??ытай т?л?н о?ыту базасы? ж?мыс ат?арады. Университетт?? халы?аралы? байланысы ау?ымды, 70 мемлекетт?? 100-ден аса университеттер?мен  ?зара ?арым-?атынаста, академиялы? ?т?ырлы? ж?не б?рлескен ?ылыми-зерттеу ж?мыстарын ж?рг?зген.  Атап айт?анда: Америка, Албания, Жапон, Ресей, Франция, Жа?а Зеландия, Австралия,  Вьетнам  т.б.  Университет шетелд?к студенттерд?  1965 жылдан бастап ?абылда?ан.  ?аз?рг? та?да 140 –тан аса мемлекеттен 2400 студент ?за? мерз?мд?к ж?не б?л?м?н жет?лд?ру курстарында  б?л?м алуда.

Д?ние ж?з?н?? барлы? б?л?м алушыларын б?зд?? университетке ша?ырамыз!

 

 

01          Стипендиялы? Ба?дарлама

 

I.      CSC   cтипендиясы – Университетт?? жо?ары о?удан кей?нг? б?л?м беру ба?дарламасы (Саны: 30)

Маманды?: Со??ы беттег?  бер?лген т?з?мге ?ара?ыз.

?абылдау: Докторантура  ж?не магистратура

Стипендия:  т?ркелу, о?у а?ысы,  та?ылымнама, о?улы?, жатын орын тег?н, сондай-а?  магистранттар  ?ш?н 1700 юан ай сайын,  докторанттар?а 2000 юан.

Мекен-жайы: Халы?аралы? ?атынастар колледж?, Орталы? ?ытай педагогикалы? университет? (CCNU)

Льуи да??ылы 152, Вухан ?., Ньюбей, 430079 ?ХР.

Байланыс: Джан Дьжуан

Тел: +86-27-67865209/67865607

Факс: +86-27-67863760/67866427

Email: cice@mail.ccnu.edu.cn

Website: http:/cice.ccnu.edu.cn

 

II.  ?ытай-Америка   cтипендиясы (Саны: 5)

Маманды?: Со??ы беттег?  бер?лген т?з?мге ?ара?ыз.

?абылдау: Докторантура, магистратура ж?не Т?лд? жет?лд?ру

Стипендия:  т?ркелу, о?у а?ысы,  та?ылымнама, о?улы?, жатын орын тег?н, сондай-а?  магистранттар  ?ш?н 1700 юан ай сайын,  докторанттар?а 2000 юан.

Мекен-жайы: Халы?аралы? ?атынастар колледж?, Орталы? ?ытай педагогикалы? университет? (CCNU)

Льуи да??ылы 152, Вухан ?., Ньюбей, 430079 ?ХР.

?т?н?ш беру: ?ытай мемлекетт?к Стипендия Ке?ес?не хабарласы?ыз, website: www.esc.adu.cn/laihua

Байланыс: Джан Дьжуан

Тел: +86-27-67865209/67865607

Email: cice@mail.ccnu.edu.cn

Website: http:/cice.ccnu.edu.cn

 

III.     ?ытай ?к?мет?н?? cтипендиясы – Ек?жа?ты ба?дарлама               (Шектеу жо?)

Ел???здег? ?ытай елш?л?г? немесе консулыны? гранты

Маманды?: Со??ы беттег?  бер?лген т?з?мге ?ара?ыз.

?абылдау: Дайынды? курсы, бакалавр, докторантура, магистратура ж?не Т?лд? жет?лд?ру

Стипендия:  т?ркелу, о?у а?ысы,  та?ылымнама, о?улы?, жатын орын тег?н, сондай-а? бакалаврлар?а 1400 юан ай сайын, магистранттар мен т?л ?йренуш?лер  ?ш?н 1700 юан ай сайын,  докторанттар?а 2000 юан.

Ел???здег? ?ытай елш?л?г? немесе консулына хабарласы?ыз

website: www.esc.adu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157

 

IV.                 Орталы? ж?не Шы?ыс Еуропа Кредиттер?   cтипендиясы (Саны: 30)

Орталы? ж?не Шы?ыс Еуропа  студенттер? CCNU академиялы? ?т?ырлы? бойынша  о?и алады. 

Студенттер 3 немесе 6 ай о?ып, ?ажетт? кредиттерд? ме?гере алады.

Байланыс: Джан Дьжуан

Тел: +86-27-67865209/67865607

Email: cice@mail.ccnu.edu.cn

Website: http:/cice.ccnu.edu.cn

 

 

V.   Конфуция интитутыны? стипендиясы

 

Ба?дарлама ж?не саны: Магистратура ?зге т?лде с?йлейт?ндер ?ш?н ?ытай т?л?н о?ыту курсы – 10, Жалпы ?ытай т?л? – 35

Стипендия:  т?ркелу, о?у а?ысы,  та?ылымнама, о?улы?, жатын орын тег?н, сондай-а? магистранттар ?ш?н 1700 юан ай сайын,  т?л ?йренуш?лер  ?ш?н 1400 юан ай сайын.

?т?н?ш беру ?ш?н хабарласы?ыз: Website: http:/cice.chinese.cn немесе т?мендег? мекен-жай?а хабарласы?ыз.

Мекен-жайы: Халы?аралы? ?атынастар колледж?, Орталы? ?ытай педагогикалы? университет? (CCNU)

Льуи да??ылы 152, Вухан ?., Ньюбей, 430079 ?ХР.

?т?н?ш беру: ?ытай мемлекетт?к Стипендия Ке?ес?не хабарласы?ыз, website: www.esc.adu.cn/laihua

Байланыс: Джан Дьжуан

Тел: +86-27-67865209/67865607

Email: cice@mail.ccnu.edu.cn

Website: http:/cice.ccnu.edu.cn

 

 

VI.     CCNU  Университет о?у озаттарына бер?лет?н стипендия

                (Саны: 100)

Ба?дарлама ж?не саны: Докторантура – 5, Магистратура  - 20, Бакалавр – 75

Маманды?: Со??ы беттег?  бер?лген т?з?мге ?ара?ыз.

Стипендия:  5 студентт?? толы? о?у а?ысын, 20 студентке жартылай,  ?ал?андарына 2000-нан 8000 юан?а дей?н бер?лед?.

Мекен-жайы: Халы?аралы? ?атынастар колледж?, Орталы? ?ытай педагогикалы? университет? (CCNU)

Льуи да??ылы 152, Вухан ?., Ньюбей, 430079 ?ХР.

?т?н?ш беру: ?ытай мемлекетт?к Стипендия Ке?ес?не хабарласы?ыз, website: www.esc.adu.cn/laihua

Байланыс: Джан Дьжуан

Тел: +86-27-67865209/67865607

Email: cice@mail.ccnu.edu.cn

Website: http:/cice.ccnu.edu.cn

 

VII.             Университетт?? мемлекеттерге берет?н гранты (Саны: 100)

 

Малайзия, Вьетнам, Индонезия, Туркия. Т?р?кменстан

Стипендия:  10 студентт?? толы? о?у а?ысын, 20 студентке жартылай,  ?ал?ан 70 студентке 2000-нан 8000 юан?а дей?н бер?лед?.

Мекен-жайы: Халы?аралы? ?атынастар колледж?, Орталы? ?ытай педагогикалы? университет? (CCNU) Льуи да??ылы 152, Вухан ?., Ньюбей, 430079 ?ХР.

?т?н?ш беру: ?ытай мемлекетт?к Стипендия Ке?ес?не хабарласы?ыз, website: www.esc.adu.cn/laihua

Байланыс: Джан Дьжуан

Тел: +86-27-67865209/67865607

Email: cice@mail.ccnu.edu.cn

Website: http:/cice.ccnu.edu.cn

 

Ескерту:

1.     I-IV Стипендия  жыл сайын бер?лед?.

2.     V Стипендия Конфуция институты ар?ылы жыл сайын бер?лед?.

3.     VI&VII  Стипендияны университет жыл сайын беред?.

4.     Барлы? стипендия тек ?ана 1 курс студенттер?не бер?лед?.

 


 

 

02                                   ?абылдау  мазм?ны

 

Б?л?м

Де?гей

?ытай т?л?нде  о?ытылатын ба?дарламалар

А?ылшын т?л?нде о?ытылатын ба?дарламалар

Халы?аралы? ?атынастар Колледж?

Бакалавр

?ытай т?л?; ?скерл?к ?ытай т?л?

Жо?

Магистр

?ытай т?л? шетел т?л? рет?нде

Жо?

Т?л ?йренуш? (студент)

?ытай т?л?

Жо?

А?паратты? Менеджмент Колледж?

Бакалавр

А?паратты? менеджмент ж?не а?паратты? ж?йе; электронды сауда

Жо?

Магистр

Информатика; ?ылым ж?не техника менежмент?;  Бизнес-менежмент; К?тапхана; Архивтеу;  Логистикалы? жобалау,  Жобалау менежмент?

Информатика; К?тапхана; ?ылым ж?не техника менежмент?; 

Доктор

?ылым ж?не техника менежмент?;  Информатика;

Информатика;

Дене т?рбиес? Колледж?

Бакалавр

Дене т?рбиес?; Дене

шыны?тыру

Жо?

 

Магистр

?о?амтану ж?не ?леуметтану; ?о?амды? ?оз?алыс; Дене т?рбиес? ж?не дайынды?; ?лтты? Д?ст?рл? Спорт

Жо?

Доктор

?о?амтану ж?не ?леуметтану; Дене т?рбиес? ж?не дайынды?; ?лтты? Д?ст?рл? Спорт

?о?амтану ж?не ?леуметтану; Дене т?рбиес? ж?не дайынды?;

?леуметтану Колледж? (социология)

Бакалавр

?леуметтану; ?леуметт?к ж?мыс

Жо?

Магистр

?леуметтану; ?леуметт?к ж?мыс

?леуметтану; ?леуметт?к ж?мыс

Доктор

?леуметтану

?леуметтану

?з?н-?з? тану Колледж?

 

Бакалавр

Биология; Биотехнология

 

Магистр

Биохимия ж?не молекулярлы? биология; Ботаника; Зоология; Генетика; Экология

Биохимия ж?не молекулярлы? биология; Ботаника; Зоология; Генетика; Экология

Доктор

Ботаника; Зоология;

Ботаника; Зоология;

Психология колледж?

Бакалавр

Психология

Психология

Магистр

Нег?зг? Психология; Дамытушылы? ж?не б?л?мд?л?к Психология; ?олданбалы   Психология (психологиялы? ке?ес ж?не емдеу к?рмейд?)

Нег?зг? Психология; Дамытушылы? ж?не б?л?мд?л?к Психология; ?олданбалы   Психология (психологиялы? ке?ес ж?не емдеу к?рмейд?)

Доктор

Нег?зг? Психология; Дамытушылы? ж?не б?л?мд?л?к Психология

Нег?зг? Психология; Б?л?мд?л?к Психология

Химия колледж?

Бакалавр

Жо?

Жо?

Магистр

Бейорганикалы? химия;

Аналитикалы? химия; Органикалы? химия; Физикалы? Химия; Полимер химия ж?не Физика

 

Доктор

Жо?

Жо?

Математика ж?не статистика колледж?

Бакалавр

Математика ж?не ?олданбалы математика

Математика ж?не ?олданбалы математика

Магистр

Нег?зг? математика; ?олданбалы математика; М?мк?нд?к теориясы ж?не математикалы? статистика; Операциялы? зерттеу ж?не  кибернетика; Есептеу математикасы

Нег?зг? математика; ?олданбалы математика; М?мк?нд?к теориясы ж?не математикалы? статистика; Операциялы? зерттеу ж?не  кибернетика; Есептеу математикасы

Доктор

Нег?зг? математика; ?олданбалы математика; Операциялы? зерттеу ж?не  кибернетика; Есептеу математикасы

Нег?зг? математика; ?олданбалы математика; Операциялы? зерттеу ж?не  кибернетика; Есептеу математикасы

Экономика колледж?

Бакалавр

Халы?аралы? сауда; Бизнес бас?ару; Экономика; ?оз?алмайтын м?л?к бас?ару; ?аржы есеб?

Жо?

Магистр

Халы?аралы? экономика; Бизнес бас?ару; Батысты? экономика; Д?ниеж?з?л?к экономика; Саясатты? экономика; Экономикалы? ойлар тарихы; Адам ресурсы ж?не ?орша?ан орта экономикасы; Айма?ты? экономика; Индустриялы? экономика; Санды? экономика; Бизнес бас?ару; Жер ресурстарын бас?ару; ?аржы; ?аржы магистр?; Е?бек экономикасы

жо?

Доктор

Жо?

Жо?

?нер колледж?

Бакалавр

?нер; Анимация; Сызу; Визуальды ?атынас, Дизайн; ?орша?ан орта дизайны;

Жо?

Магистр

?нер; Дизайн

Жо?

Доктор

Жо?

 

Информатика колледж?

Бакалавр

Информатика ж?не технология

 

Магистр

Информатика ж?не технология; Ба?дарламалы? инженерия

Жо?

Доктор

Жо?

Жо?

Саясаттану колледж?

Бакалавр

Жо?

Жо?

Магистр

Халы?аралы? ?атынас; Халы?аралы? Саясат; Дипломатия; Саясат теориясы; ?ытай ж?не шетелд?к саяси Институт; ?ылыми Социолист?к ж?не Халы?аралы? Коммунист ?оз?алысы; Саяси ?леуметтану; Саяси Экономика; Жерг?л?кт? бас?ару; ?ытайда?ы Маркст?к ?л?м; Шет елде Маркст?к ?л?мн?? зерттелу?; Конституциялы? ж?не за? ережес?; ?лтты? бас?ару ж?не Емтихан ж?йес?

Халы?аралы? ?атынас; Халы?аралы? Саясат; Дипломатия

Доктор

Халы?аралы? ?атынас; Халы?аралы? саясат; Дипломатия; Саясат теориясы; ?ытай ж?не шетелд?к саяси Институт; ?ылыми Социолист?к ж?не Халы?аралы? Коммунист ?оз?алысы; Саяси ?леуметтану; Саяси Экономика; Жерг?л?кт? бас?ару; ?ытайда?ы Маркст?к ?л?м; Шет елде Маркст?к ?л?мн?? зерттелу?; Конституциялы? ж?не за? ережес?; ?лтты? бас?ару ж?не Емтихан ж?йес?

Халы?аралы? ?атынас; Халы?аралы? Саясат; Дипломатия

Музыка Колледж?

Бакалавр

Музыкатану; Музыкалы? ?ойылым

Жо?

Магистр

Музыкатану;

Жо?

Доктор

Жо?

Жо?

Шетел т?л? колледж?

Бакалавр

А?ылшын т?л?; А?ылшын (Аударма); Жапон т?л?; Француз т?л; Орыс т?л?

Жо?

Магистр

А?ылшын т?л?нен б?л?м беру; А?ылшын т?л? ж?не ?дебиет?; Француз т?л?; Аударма Магистр?; Жапон т?л? ж?не ?дебиет?; Орыс т?л?; Орыс т?л?

А?ылшын т?л?, Жапон т?л?; Орыс т?л?; Француз т?л?

Доктор

А?ылшын т?л? ж?не ?дебиет?; Жапон т?л? ж?не ?дебиет?;

А?ылшын т?л?, Жапон т?л?; Орыс т?л?

Физика ж?не технология Колледж?

Бакалавр

Физика; Электронды А?паратты? Технология; Инженерл?к Коммуникация

Физика

Магистр

Теориялы? Физика; Элементарлы? б?лшектеу физикасы ж?не Ядролы? физика; Атомды? ж?не молекулярлы? физика; Оптика; Радио Физика; Астрофизика; Затты? физика ж?не химия; Физикалы? электроника; Схема ж?не ж?йе; Микроэлектроника ж?не ?атты затты? электроника; Электромагнитт?к ?р?с ж?не  микротол?ын технологиясы, Коммуникациялы? ж?не а?паратты? ж?йе; Электронды? ж?не а?паратты? ж?йе

Теориялы? Физика; Элементарлы? б?лшектеу физикасы ж?не Ядролы? физика; Атомды? ж?не молекулярлы? физика; Оптика; Радио Физика; Астрофизика; Затты? физика ж?не химия; Физикалы? электроника; Схема ж?не ж?йе; Микроэлектроника ж?не ?атты затты? электроника; Электромагнитт?к ?р?с ж?не  микротол?ын технологиясы, Коммуникациялы? ж?не а?паратты? ж?йе

Доктор

Теориялы? Физика; Элементарлы? б?лшектеу физикасы ж?не Ядролы? физика; Атомды? ж?не молекулярлы? физика; Оптика; Радио Физика; Астрофизика;

Теориялы? Физика; Элементарлы? б?лшектеу физикасы ж?не Ядролы? физика; Атомды? ж?не молекулярлы? физика; Оптика; Радио Физика; Астрофизика

?орша?ан орта ж?не ?ала Колледж?

Бакалавр

 

Бас?арма Туризм?; География; А?паратты? география; Географиялы? т?ра?тандыру ж?не ?алалы? жобалау (Халы?ты? География ж?не ?ала ??рылысы), Таби?и география ж?не ?ор бас?ару

Жо?

Магистр

Бас?арма Туризм?; Физикалы? География; жер ресурстарын бас?ару; Адам географиясы; География ж?не  А?паратты? география ж?йес?; Айма?ты? экономика; Айма?ты? даму ж?не ?алалы? ж?не ауылды? жоспарлау; География о?у ба?дарламасы ж?не о?ыту теориясы 

Жо?

Доктор

Адам географиясы

Жо?

?дебиет Колледж?

Бакалавр

?ытай т?л? ж?не ?дебиет?; ?ытай т?л?

Жо?

Магистр

?нер ж?не ?дебиет теориясы; Лингвистика ж?не ?олданбалы Лингвистика; ?ытай т?л? ж?не ?дебиет?; ?ытай т?л?н?? классикалы? м?т?н?н о?ыту; К?не ?ытай ?дебиет?; Салыстырмалы ж?не д?ниеж?з?л?к ?дебиет; Фильм ж?не Теледидар ?дебиет?;

?ытай т?л?н шетел т?л? рет?нде о?ыту

Жо?

Доктор

?нер ж?не ?дебиет теориясы; Лингвистика ж?не ?олданбалы Лингвистика; ?ытай т?л? ж?не ?дебиет?; ?ытай т?л?н?? классикалы? м?т?н?н о?ыту; К?не ?ытай ?дебиет?; Салыстырмалы ж?не д?ниеж?з?л?к ?дебиет; Фольклорлы? ?дебиет

Жо?

Марксизм Колледж

Бакалавр

Саяси ?ылым

Жо?

Магистр

Марксизм философиясы; Шетел философиясы; Логика; Этника; Философия ж?не Технология, Халы?аралы? саясат

Жо?

Доктор

Жо?

Жо?

Б?л?м беру

Колледж?

Бакалавр

Педагогика; Мектепке дей?нг? б?л?м; Арнайы б?л?м

Жо?

Магистр

Педагогика; Мектепке дей?нг? б?л?м; Арнайы б?л?м беру; Салыстырмалы б?л?м беру; Экономикалы? б?л?м беру ж?не бас?ару; ?леуметт?к б?л?м беру; Б?л?м беру тарихы; О?у ба?дарламасы ж?не о?ыту ?д?стемес?

Педагогика; Салыстырмалы б?л?м беру;

Экономикалы? б?л?м беру ж?не бас?ару; ?леуметт?к б?л?м беру; О?у ба?дарламасы ж?не о?ыту ?д?стемес?

Доктор

Педагогика; Мектепке дей?нг? б?л?м; Арнайы б?л?м; Салыстырмалы б?л?м беру; Экономикалы? б?л?м беру ж?не бас?ару; ?леуметт?к б?л?м беру; Б?л?м беру тарихы; О?у ба?дарламасы ж?не о?ыту ?д?стемес?

Педагогика; Салыстырмалы б?л?м беру;

Экономикалы? б?л?м беру ж?не бас?ару; ?леуметт?к б?л?м беру; О?у ба?дарламасы ж?не о?ыту ?д?стемес?

Коммуникациялы? журналистикаКолледж?

Бакалавр

Журналистка; Жа?алы? ж?рг?зу

Жо?

Магистр

Журналистка; Коммуникация;

Б?л?м беру технологиясы

Жо?

Информатика

Колледж?

Магистр

Б?л?м беру технологиясы

Жо?

За? Колледж?

Бакалавр

За?

Жо?

Магистр

Конституциялы? ???ы? ж?не Бас?арушылы? ???ы?; Азаматты? ???ы? ж?не Сауда ???ы?ы; За? ?рд?с?; Экономикалы? За? ?ылыми

Жо?

Тарих Колледж?

Бакалавр

Тарих; М?дени М?ра ж?не М?дени индустрия

Жо?

Магистр

Тарихи теориялар; тарихи география; Тарихи ?дебиеттен б?л?м беру; мамандандырыл?ан тарих; К?не ?ытай тарихы; ?аз?рг? заман ?ытай Тарихы; Экономикалы?-?леуметт?к тарих; Айма?ты? м?дениет; Д?ниеж?з?л?к Тарих; Халы?аралы? ?атынас тарихы.

Жо?

Доктор

Тарихи теориялар; тарихи география; Тарихи ?дебиеттен б?л?м беру; мамандандырыл?ан тарих; К?не ?ытай тарихы; ?аз?рг? заман ?ытай Тарихы; Экономикалы?-?леуметт?к тарих; Айма?ты? м?дениет; Д?ниеж?з?л?к Тарих; Халы?аралы? ?атынас тарихы.

Жо?

 

03                                  О?у а?ысы

 

Ба?дарламалар

О?у а?ысы

 

 

 

 

 

 

 

О?у а?ысы (?ытай т?л?нде о?ытылатын ба?дарламалар)

 

?о?амды? ба?ыты

Жаратылыстану ба?ыты

Музыка, Сурет ?нер? ж?не Дене т?рбиес?

Студент

18000/жылына

20000/жылына

22000/жылына

Магистратура

22000/жылына

28000/жылына

28000/жылына

Доктарантура

28000/жылына

36000/жылына

36000/жылына

Жалпы б?л?м беру

18000/жылына

20000/жылына

 

Жо?ары д?режел? б?л?м беру

22000/жылына

28000/жылына

 

Т?лд?к студент

17000/жылына

 

 

Т?л ?йренуш? студент

24000/жылына

 

 

 

О?у а?ысы (А?ылшын т?л?нде о?ытылатын ба?дарламалар)

Студент

22000/жылына

24000/жылына

22000/жылына

Магистратура

28000/жылына

34000/жылына

28000/жылына

Доктарантура

32000/жылына

39000/жылына

39000/жылына

Жо?ары д?режел? б?л?м беру

28000/жылына

36000/жылына

 

 

 

 

 

 

 

 

Т?ратын жер а?ысы / айына

Т?ратын жерд?? орналасуы

 

Дара б?лме/ 1 адам?а

 

Ек? б?лме/1 адам?а

 

?олайлылы?ы

 

CICE Жата?хана

1200

900

А/С, ТВ, Интернет, Жеке ванна, карта телефон, жалпы ас ?й мен к?р жуатын орын

?ш орынды б?лме / 1 адам?а

Т?рт орынды б?лме /1 адам?а

600

450

Кампустан тыс

800-1500 айына

1-3 б?лмел? п?терлер

Ескерту

1. А?ы т?леу 2015 жыл ?ырк?йектен к?ш?не енед?.
2. Т?ркелу жарнасы: 300 юан
3. Алым?а медициналы? са?тандыру к?рмейд? (600юан/жылына), студенттер

са?тандыру ??жатын сатып алуы ?ажет.
4. Б?з тек юанмен ?абылдаймыз.
5. О?улы?тар ба?асы, студентт?к билет ж?не о?у билет? студентер есеб?нен
6. Кампуста ?ал?ысы келмейт?ндер алдын ала б?рден CICE ке?сес?не

хабарласуы керек. 

 

 

04                                       Т?ркелуге ?т?н?ш

 

Т?ркелуге ?т?н?ш (?ытай т?л?нде о?ытылатын ба?дарламалар)

 

Ба?дарламалар

?т?н?ш материалдары

Бакалавр

1.?т?н?ш формасы 2. Т?л??жат к?ш?рмес? 3. Аттестат (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?)  4. Аттестат  транскрип (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?)

Магистр

1.?т?н?ш формасы 2. Т?л??жат к?ш?рмес? 3. Бакалавр  диплом (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?)  4.Диплом транскрип (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?) 5. Доценттерден немесе профессорлардан ек? кеп?лдеме хат

PhD Доктор студенттер

1.?т?н?ш формасы 2. Т?л??жат к?ш?рмес? 3. Магистр  диплом (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?)  4.Диплом транскрип (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?) 5. ?з?нд?к зерттеу жоспары ж?не профессорлардан ек? кеп?лдеме хат

Т?лд?к ба?дарламалар

1.?т?н?ш формасы 2. Т?л??жат к?ш?рмес? 3. Африканды? студенттеге, олар ?з дипломын немесе ?ылыми д?режес?н к?рсету? керек

Жалпы б?л?м беру студенттер?

1.?т?н?ш формасы 2. Т?л??жат к?ш?рмес? 3. Колледж дипломы (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?)  4. Диплом транскрип (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?) 5.ССNU-да?ы о?у жоспары

Жо?ары д?режел? б?л?м беру студенттер?

1.?т?н?ш формасы 2. Т?л??жат к?ш?рмес? 3. Магистр дипломы (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?)  4. Диплом транскрип (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?) 5.ССNU-да?ы о?у жоспары

 

 

 

 

Т?ркелуге ?т?н?ш (А?ылшын т?л?нде о?ытылатын ба?дарламалар)

 

Ба?дарламалар

?т?н?ш материалдары

Бакалавр

1.?т?н?ш формасы 2. Т?л??жат к?ш?рмес? 3. ЖОО дипломы (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?)  4. Диплом транскрип? (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?) 5. А?ылшын т?л? б?л?м?н ку?л?нд?ратын сертификаты

Магистр

1.?т?н?ш формасы 2. Т?л??жат к?ш?рмес? 3. Бакалавр  диплом (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?)  4.Диплом транскрип (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?)  5. Доценттерден немесе профессорлардан ек? кеп?лдеме хат  6. А?ылшын т?л? б?л?м?н ку?л?нд?ратын сертификаты

PhD Доктор студенттер

1.?т?н?ш формасы 2. Т?л??жат к?ш?рмес? 3. Магистр  диплом (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?)  4.Диплом транскрип (нотариалды ку?л?ндырыл?ан к?ш?рмес?) 5. ?з?нд?к зерттеу жоспары ж?не профессорлардан ек? кеп?лдеме хат   6. А?ылшын т?л? б?л?м?н ку?л?нд?ратын сертификаты

 

 

 

 

05                  ?ыс?а мерз?мд?к ба?дарламалар

1 Ба?дарлама

Ба?дарлама

К?р?спе

Б?л?кт?л?к

Чу  м?дениет?н ж?не 3 ханды?ты? нег?з?н зерттеу

Курс с?здерд? ?ткен мы?да?ан жыл?а сапар шект?ред?. Чу м?дениет? ж?не жерг?л?кт? жазушыларды? сол кездег? ?нер туындыларын ба?алауы с?зге ?ытай м?дениет?н?? нег?з?н сез?нуге м?мк?нд?к беред?.

1)     18 бен 60 жас арасында?ылар

2)     Жо?ары мектеп б?т?руш? ку?л?г?

О?ыту да?дылары

Шетелдерге семинар

?ытай т?л? О?ытушылар

?ажетт?л?к тудыратын курстар ?ытай т?л? интонациясы, ?ытай т?л? грамматикасы, ?ытай т?л?нде  жазу?а ?йрету, О?ыту жоспарын ??ру ж?не о?ыту практикасы, сонымен ?атар о?ытушылар о?ыту ?аб?лет?н жет?лд?ру  м?мк?нд?г? к?т?лед?.

1)     Шетелде ?ытай т?л? о?ытушылары 22 жастан жо?ары

2)     Жо?ары мектеп б?т?руш? ку?л?г?

Шетелд?к ?ытайлар

Жас?сп?р?м ж?не оларды? жан?ялы? м?дениет?

Лагерь т?ж?рибес?

Шетелд?к ?ытай Жан?я лагерь? балалар?а тек ?ытай тарихын ж?не м?дениет?н  т?с?ну м?мк?нд?г? ?ана емес, сонымен ?атар ата-анасымен б?рге ?суге ж?не олар?а жа?ын болу м?мк?нд?г?н беред?.

1)     12 жастан жо?ары. Жас?сп?р?мдер ж?не оларды? жан?ясы

2)     мектеп б?т?руш? ку?л?г?

?нерк?с?п М?дениет?

Ухан ?аласымен танысу саяхаты

?нерк?с?птерге бару, саясат ж?не экономика  д?р?стер?не, ауызша ?ытай т?л? саба?тарына ж?не м?дени экскурсиялар ар?ылы с?з ?ытай ел? ж?не Ухан ?аласы туралы б?л?п, жерг?л?кт? экономиканы? ?су?мен жа?ын танысу?а м?мк?нд?к алады.

1)     18-60 жас арасында?ылар .60 жастан ас?ан ?т?н?ш иегерлер? денсаулы?ы ж?н?нде аны?тама беру.

2)     ?т?н?ш беруш?н?? жо?ары мектеп б?т?руш? ку?л?г? болуы керек

?ытай т?л? ж?не м?дени лагерь

?ытай д?ст?рл? м?дениет?не толы??анды дайындал?ан д?р?стермен, ауызша ?ытай т?л? саба?тарына ?ызы?ушылы? ж?не ?рт?рл? ?с ?рекеттер ?атысушылар?а ?ытайды? ?за? тарихын  ?абылдау?а  ж?не шынайы т?лд?к орта?а к?руге м?мк?нд?к беред?, сонымен б?рге ?ытай хал?ыны? ?м?р т?ж?рибес?мен танысады.

1)     18-60 жас арасында?ылар .60 жастан ас?ан ?т?н?ш иегерлер? денсаулы?ы ж?н?нде аны?тама беру.

2)     ?т?н?ш беруш?н?? жо?ары мектеп б?т?руш? ку?л?г? болуы керек

 

2.     ?т?н?ш материалдары:

1)    www.cice.ccnu.edu.cn вебсайтынан ж?ктелген студентт?? халы?аралы? о?у?а ?т?н?ш формасы

2)    Жо?ары мектеп немесе Университет диплом к?ш?рмес?

3)    Т?л??жатты? б?р?нш? бет к?ш?рмес?

 

3. О?у а?ысы

1) Т?ркелу а?ысы: 300 юань

2) О?у а?ысы: 10000 юань ?ш апталы? ба?дарлама?а, курс ?оса, халы?аралы? студенттер жата?ханасынан орын, м?дени саяхат ж?не ?уежайдан алу.

3) ?ажетт?л?к бойынша ба?дарлама ж?не о?ыту 2 апта?а ?ыс?артылу?а болады.

 

4. Т?ратын жер

Орталы? ?ытай педагогикалы? Университет?н?? халы?аралы? студенттер жата?ханасы

 

5.  Топта?ы студенттер саны 15 –тен кем болмауы керек.

 

06                Б?збен байланыс

 

Мекен жайы: Халы?аралы? ?атынастар колледж?, Орталы? ?ытай Педагогикалы? Университет? (CICE) 152 Luoyu да??ылы, Ухань, Хубэй 430079 ?ытай

Байланыс: Zhang Dujuan

Тел. : +86-27-67865209/67865607

Факс : + 86-27-67863760/67866427

E-почта: cice@mail.ccnu.edu.cn

Beб.сайт: http:// cice.ccnu.edu.cn

 

View on mobile